За нас

За нас

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

През 1926 г. започнал строежът на началното училище в с.Банево и е бил завършен през 1927 год. Училището е построено по стопански начин.

През 1932 год. е открита първата прогимназия. В нея учат децата от с. Банево и с.Ветрен. То по-късно е приспособено за театрален салон, а в момента е киносалон.

През 1962 г. училището е водоснабдено.

През 1966 г. е направена надстройка на училището.

През 1967/68 г. към училището се разкрива полудневна детска градина и занималня в начален курс.

През 1969/70 г. в училището се разкрива паралелка осми клас.

През 1970/71 г. в училището се разкриват още две занимални.

През 1974 г. се извършва строителството на пристройка от 2 класни стаи и коридор.

През 1977/78 г. започват да посещават училището и учениците от село Изворище.

През 1987 г. се извършва разширяване на училищния двор, асфалтиране и ограждане с железни платна.

През 1987 г. е направено паното над стълбищната площадка. То е дело на художниците Цондьо Цондев и Красимир Зинин.

През 1989 г. е завършен вътрешният санитарен възел.

През 1994 г. училището е топлофицирано чрез локално парно.

През 1999 г. е избрано училищно настоятелство от 9 члена и през 2000 г. същото получава съдебна регистрация.

През 2002 г.със съдействието на Училищното настоятелство и родителските активи е извършен цялостен вътрешен ремонт на училището от учителският колектив, родители и ученици от VІІ и VІІІ кл.

През 2003 г. е извършен ремонт на покрива.

През 2005 г. е подменена водопроводната инсталация.

През 2007 г. е извършена подмяна на дограмата на втория етаж на училището.

През 2007 г. е оборудван компютърен кабинет.

През 2009 г. е подменена изцяло дограмата в училището по класиран проект от Община Бургас.

През 2009 г. е извършена пререгистрация на Училищното настоятелство.

През 2010 г. е извършен основен ремонт на санитарния възел и преасфалтиране на игрището за баскетбол по класирани проекти

от Община Бургас.

Изготвил: Динка Делибалтова