Свободни работни места

Свободни работни места

Дата на публ   Населено място Училище  Позиция                                          чл. от КТ                 Валидна        Телефон           
23.08.2021 08:43:12 Бургас Бургас, кв. Банево ОУ "Иван Вазов" учител на група ЦОУД в прогимназиален етап - 1 щ. бр. ( за една учебна година ) чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ   03.09.2021 16:00:00 0878527080 ; 056 / 552274
23.08.2021 08:41:07 Бургас Бургас, кв. Банево ОУ "Иван Вазов" учител на група ЦОУД в начален етап - 1 щ.бр. чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ   03.09.2021 16:00:00 0878527080 ; 056 / 552274
                   

Изисквания за заемане на длъжността:
-Да имат завършено висше образование – образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по съответната специалност от Класификатора на висшето образование и професионална квалификация „Учител“;
- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
- Да не са лишавани от правото да упражняват професията;
- Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
- Да не страдат от заболявания, застрашаващи живота, здравето и възпитанието на учениците;
Необходими документи:
01. Заявление до директора на училището;
02. Автобиография ( CV )-европейски формат;
03. Документ за завършена степен и специалност за висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие);
05. Документ за професионална-квалификационна степен, ако кандидатът има такава;
06. Трудова книжка (копие) или препис-извлечение;
07. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО – попълва се при подаване на документи;
08. Други документи , удостоверяващи различни знания, умения и компетенции (копие)
Документите, необходими за кандидатстване, се представят и в оригинал за установяване на идентичност с копията.

При постъпване на работа и сключване на трудов договор:
1. Копие от документ за самоличност.
2. Свидетелство за съдимост.
3. Документ по наредба № 4/24.10.2016 г., доказващ отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците.
4. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване на работа или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).
Място за подаване на документите :
Документите се подават лично в канцеларията на ОУ ”Иван Вазов”, гр. Бургас, кв. Банево.
Работно време : от 08.30 до 16.00 ч.
Срок за подаване на документите : от 23.08.2021 г. до 03.09.2021 г.
Начин за подбор на кандидатите: класиране по документи, събеседване и преценка на административното ръководство.