проект "Практично училище"

проект "Практично училище"

проект "Практично училище"

06.04.2017

Уважаеми родители,

          С гордост искам да Ви съобщя, че от учебната 2019/2020 година нашето училище е  иновативно. Проектът , по който ще работим в продължение на четири учебни години е насочен към повишаване на функционалната грамотност на учениците и е с наименование: “Практично училище“.

          Иновациите са в следните направления:

  1. Осмисляне и усъвършенстване на метода „четене с разбиране“ като метод, извеждащ учениците до по- високо ниво на възприемане, осмисляне и усвояване на учебното съдържание. Повишаване на научната, математическата, екологичната и гражданската грамотност.
  2. Интердисциплинарно обучение. Модернизиране на материалната база, използване на модерни технологии, съчетани с игрови подходи, интерактивни методи на преподаване.

Административното ръководство и педагогическата колегия са мотивирани да направят училището по- привлекателно място, както за учениците, така и за себе си. Уверени са, че често важни промени е извършват с малки стъпки. Вярват, че могат да променят ситуацията в класната стая, като помагайки на учениците да разбират учебното съдържание, ще ги превърнат в активни участници, мотивирани и успяващи. Всички са убедени, че функционално грамотните имат самочувствие и потенциал за успешна реализация.

Акцентът е върху четенето с разбиране и интердисциплинарния подход между предметите: бълг. език и литература, човекът и природата, информационните технологии, математика и гражданско образование.

Иновацията ще се реализира в рамките на 47 години и ще обхване ученици, които през уч. 2019/2020 год. са в 4,5 и 6 клас. Целта е да се проследи развитието на иновацията в четири годишен цикъл за учениците от 4 клас, завършвайки с представянето им на НВО в седми клас.

В иновацията са включени 5 учители: Карастоянова, Делибалтова, Джуркова, Недялкова и Христова.