Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

ОУ "Иван Вазов" участва в изпълнението на проект на МОН "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" по европейска програма "Наука и образование за интелигентен растеж" .

Проектът е насочен към осигуряване на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи в ситуация на обучение от разстояние. Осигурени са лаптопи за учителите и за учениците в неравностойно социално положение.

Целева група са учениците, педагогическите специалисти и родителите.

Планирани са обучения, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи.